POLITYKA PRYWATNOŚCI

Autor aks

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, którym jest Aleksandra Kasińska-Skiba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKS Kancelaria Prawna Aleksandra Kasińska-Skiba, al. Komisji Edukacji Narodowej 88/9, 02-777 Warszawa, NIP: 9512237649.

Prowadząc stronę internetową pod adresem www.prawnikopodatkach.pl, Aleksandra Kasińska-Skiba dokłada wszelkich starań w celu ochrony praw Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Aleksandra Kasińska-Skiba zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe

Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem www.prawnikopodatkach.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych przy wypełnianiu formularza kontaktowego (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a także świadczenia usług przez Aleksandrę Kasińską-Skibę.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Użytkownicy mogą przeglądać treści zawarte na stronie internetowej pod adresem www.prawnikopodatkach.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Aleksandrę Kasińską-Skibę jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Aleksandrę Kasińską-Skibę narusza przepisy RODO.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących treści zamieszczanych na stronie www.prawnikopodatkach.pl, odpowiadania na pytania Użytkowników, wykonywania umów, zawartych pomiędzy Aleksandrą Kasińską-Skibą i Użytkownikami, jak również w celach marketingowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Aleksandry Kasińskiej-Skiby. Dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Aleksandry Kasińskiej-Skiby.

W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, Aleksandra Kasińska-Skiba zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO:

 • prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  • prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane,
   • Użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
   • jednakże prawo Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim Aleksandra Kasińska-Skiba musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Aleksandry Kasińskiej-Skiby.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – wstrzymania przetwarzania do czasu wyjaśnienia zgłoszonych Aleksandrze Kasińskiej-Skibie zarzutów Użytkownika; w razie ograniczenia przetwarzania Aleksandra Kasińska-Skiba może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą Użytkownika (co nie dotyczy możliwości ich przechowywania lub przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Aleksandry Kasińskiej-Skiby),
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych.

Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień poprzez:

 • przesłanie wniosku na adres e-mail: akasinska@aks-kancelaria.pl

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Aleksandrę Kasińską-Skibę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Ciasteczka (cookies)

Strona www.prawnikopodatkach.pl stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie czy też zapamiętanie preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.prawnikopodatkach.pl.

Użytkownik ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.prawnikopodatkach.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Modyfikacja zakresu Polityki Prywatności

Aleksandra Kasińska-Skiba zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, o charakterze uznaniowym oraz okresowym.

Dokonywane zmiany będą uwzględniały wszelkie obowiązujące powszechnie przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i nie będą naruszały praw osób, których dane dotyczą.

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie www.prawnikopodatkach.pl i będą miały zastosowanie wobec wszystkich Użytkowników od momentu ich publikacji.